Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w roku 2021/2022

dr Paweł Trefler, prof. PWSW, Rektor PWSW

prof. dr hab. Jan Draus

dr hab. Marek Delong, prof. PWSW, Dyrektor INS

dr hab. Andrzej Essen, prof. PWSW

dr Agnieszka Pieniążek, prof. PWSW, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych

dr Jerzy Michno

dr Beata Gocko

dr inż. Janusz Hamryszczak

dr Andrzej Kawecki

dr Małgorzata Kuźbida

dr Tomasz Olejarz

dr Sławomir Solecki

dr Paweł Ścigaj

mgr Ewa Draus

mgr Sebastian Dobrowolski

mgr Oleksandra Chopko

mgr Magdalena Oliwa

dr Paweł Trefler, prof. PWSW, Rektor PWSW

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, politolog, latynoamerykanista, Executive Master of Business Administration. W latach 2011-2015 Wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii. Od 2016 r. Rektor PWSW.

Główne obszary badań naukowych to stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, geopolityka i relacje cywilno-wojskowe w Ameryce Łacińskiej. Autor m.in. monografii pt. Siły zbrojne w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i Współczesność, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, współredaktor wraz z prof. Katarzyną Krzywicką monografii pt. Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016 (Książka Geopolityczna Roku 2016).

Stypendysta Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawy dla Młodych
Liderów. Staże badawcze na Universidad Diego Portales w Santiago de Chile i Universidad Autónoma de Querétaro (Meksyk).

prof. dr hab. Jan Draus

Historyk, autor ponad 350 publikacji naukowych, Senator II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszy Rektor PWSW, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej (od 1999 r.)

dr hab. Marek Delong, prof. PWSW, Dyrektor Instytutu

Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce, profesor Politechniki Rzeszowskiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w Zakładzie Zarządzania Projektami i Polityki Bezpieczeństwa; Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Członek Rady Naukowej i przewodniczący Komisji Socjologii i Polityki Społecznej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; Przewodniczący przemyskiego oddziału PTG, członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego; International Association for the History of Religion – IAHR oraz w European Association for the Study of Religions – EASR; członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, procesami politycznymi w tym regionie oraz kwestiami wyznaniowymi w polityce bezpieczeństwa. Autor i współautor pięciu monografii, redaktor kilkunastu prac zbiorowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.

dr hab. Andrzej Essen, prof. PWSW

Stopień magistra historii i doktora nauk humanistycznych uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim. Habilitacja w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2007. Specjalizuje się w historii powszechnej XX wieku: dzieje stosunków międzynarodowych, zagadnienia mniejszościowe i problemy gospodarcze Europy Środkowej i Bałkanów. Jest członkiem Komisji Środkowoeuropejskiej i Komisji historii wojen i wojskowości Polskiej Akademii Umiejętności; wiceprzewodniczącym Komisji Najnowszych dziejów Słowian Międzynarodowego Kongresu Slawistów. Jest członkiem Komitetu Naukowego „Studiów z dziejów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej” (wyd. PAN, Warszawa) i Rady Naukowej „Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych PAU”. Autor 2 monografii i około 100 artykułów naukowych i recenzji.

dr Agnieszka Pieniążek, prof. PWSW, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu związana od 2010 r., obecnie kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia. Członek przemyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Podkarpacka Rady Innowacyjności oraz Regionalnej Rada Ochrony Przyrody w Rzeszowie.

Zawodowo związana również ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” oraz Fundacją Instytut Regionalny. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym programów Unii Europejskiej.

Autorka monografii i artykułów naukowych poświęconych aktywności organizacji pozarządowych, zlecaniu zadań publicznych oraz współpracy transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza słowacko-polsko-ukraińskiego.

dr Beata Gocko

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (kierunek prawo). Doktor nauk społecznych w dyscyplinie naukowej nauki prawne. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako specjalista ds. ogólno-administracyjnych w Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz wieloletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2005 roku do 2016 roku Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej PWSW w Przemyślu, zaś od 2008 roku do 2017 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej w PWSW w Przemyślu. Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne oraz prawo cywilne.

dr inż. Janusz Hamryszczak

Absolwent Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie naukowej ekonomia, specjalność rachunkowość (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Dyrektor Finansowy Huty Stalowa Wola S.A., wcześniej: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu, Główny Księgowy w Banku Pekao S.A., w latach 2015-2018 Wiceprezydent Miasta Przemyśla, Radny Rady Miejskiej Miasta Przemyśla kadencji 2010-2014.

Prowadzi m.in. zajęcia z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów międzynarodowych, finansów publicznych, przedsiębiorczości, statystyki, finansów i rachunkowości.

Zainteresowania naukowe: rynki i instrumenty finansowe, inżynieria finansowa, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, metody ilościowe w naukach społecznych.

dr Andrzej Kawecki

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. Aktualnie zatrudniony w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu na stanowisku adiunkta, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Transgranicznego oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych są kwestie związane z socjologią bezpieczeństwa i rodziny. Autor prac naukowych poruszających problematykę samobójstw, zjawiska przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa społeczności lokalnej i przestępczości granicznej.

dr Małgorzata Kuźbida

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Wykładowca z pasją, społecznik, szkoleniowiec, przedsiębiorca. Pomysłodawczyni licznych konferencji, warsztatów i spotkań. Koordynator wielu inicjatyw we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Wschodnioeuropejskim Centrum Dialogu PWSW. Szkoleniowiec z dziedziny doradztwa zawodowego oraz legalizacji pobytu w Polsce.

Pomysłodawca i realizator projektów z zakresu ekonomii społecznej we współprowadzonym przedsiębiorstwie – AKTYWATOR BIZNESU sp. z o.o.

Koordynator praktyk zawodowych między innymi przy współpracy z Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz Forum Europa – Ukraina W Rzeszowie w latach 2017-2018.

Stypendystka: Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia M. P. Dragomanowa w Kijowie 2003, Bristol College 2005.

dr Tomasz Olejarz

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie). Od 2002 r. związany z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Autor i współautor 4 monografii, kilkudziesięciu artykułów i opracowań w periodykach naukowych, jak również specjalistycznych analiz oraz recenzji. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowych stosunków politycznych i interreligijnych, teorii polityki zagranicznej i teorii bezpieczeństwa państwa, prawa międzynarodowego publicznego, politologii religii oraz studiów wschodnich i studiów europejskich. Autor m.in.: Funkcja negocjacyjna we współczesnych stosunkach dyplomatycznych, [w:] Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013; Is Kosovo a precedent? Relating to international dilemma of unilateral declaration of independence of the Kosovo Republic, Lublin 2014; Украина между дисфункциёнальной демократией а несконсолидированным авторитаризмом, [w:] Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации, Lublin 2014.

dr Sławomir Solecki

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, Executive Master of Business Administration. W latach 2003-2013 adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Regionu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2003 r. związany z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. W latach 2005-2015 oraz 2016-2019 członek Senatu PWSW. Od 2016 r. Prorektor ds. rozwoju i współpracy PWSW. Sprawuje nadzór nad Akademickim Biurem Karier, Centrum Edukacji Ustawicznej, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Programem Erasmus +.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz członek stowarzyszeń naukowych i zawodowych. Staże naukowe na Uniwersytecie Lwowskim (2010) i Uniwersytecie Wrocławskim (2013). Wizyty studyjne: Uniwersytet w Brasilii (2013), Uniwersytet Humbolta w Berlinie (2014). Mobilność w ramach Erasmus+: Technological Edukational Institute of Crete (2013) Universidade Beira Interior (2014), Euroakademia w Tallinie (2018), Gelisim Uniwersity Stambul (2019).

dr Paweł Ścigaj

Adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW. Prowadzi badania w zakresie psychologii polityki oraz psychologii i socjologii bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem procesów międzygrupowych, wrogości i dehumanizacji. Autor monografii Tożsamość narodowa. Zarys problematyki (2012), współautor monografii Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom I (2011) oraz Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom II (2012). Współredaktor prac Szkice o pograniczach nauki (2007), Podejścia badawcze i metodologie w naukach o polityce (2013), Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom 1-2 (2014), Political Science in Europe at the Beginning of 21st Century (2015) Oblicza kampanii wyborczych 2015 roku (2016). Autor blisko 50. artykułów z zakresu psychologii polityki, teorii polityki, socjologii polityki i metodologii nauk społecznych. Członek redakcji „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz komisji rewizyjnej krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

mgr Ewa Draus

Socjolog, politolog i ekonomista. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Ecole de Hautes Etudes Commerciales du Nord oraz Instytutu Nauk Społecznych i Ekonomicznych przy Instytucie Katolickim w Paryżu. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego odpowiedzialna za rozwój regionalny oraz przedsiębiorczość, wcześniej Wojewoda Podkarpacki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Od 2010 roku Radna w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego (2010-2018), członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia (2010-2020), Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2013-2014). Działacz na rzecz rozwoju lokalnego w organizacjach pozarządowych, a od 2012 roku członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Zainteresowania zawodowe koncentruje w obszarze polityki regionalnej, rozwoju gospodarczego, infrastruktury transportowej, stosunków transgranicznych oraz bezpieczeństwa. Autorka artykułów naukowych z zakresu rozwoju województwa podkarpackiego, współpracy transgranicznej, partnerstwa w politykach publicznych, bezpieczeństwa europejskiego.

Kapitan mgr Sebastian Dobrowolski

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Instytutu Postępowania Twórczego w Łodzi, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej w Wołominie.

Przedmiotem zainteresowań są kwestie związane z problematyką ochrony granicy państwowej RP, prawno-karnych działań Straży Granicznej, kontroli ruchu osobowo-towarowego i przepływu towarów przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, funkcjonowania przejść granicznych, migracji, handlu ludźmi, przestępczości zorganizowanej oraz weryfikacji autentyczności dokumentów osób przekraczających granicę państwową.

Zainteresowania: sport, kryminologia.