Procedura rekrutacyjna

Zasady rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii prowadzi nabór na 3 letnie, bezpłatne studia licencjackie w trybie stacjonarnym (dziennym). Dodatkowo dla osób pracujących oferujemy studia w ramach indywidualnego systemu studiowania. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

Etap I – elektroniczna rejestracja kandydata na stronie: https://e-rekrutacja.pwsw.pl/

Punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Pałacu Lubomirskich, ul. Książąt Lubomirskich 6, pok. nr 18.

Etap II – złożenie w Sekretariacie Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii kompletu dokumentów tj.:

 • podania na obowiązującym formularzu (wydruk formularza możliwy jest po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie: http://wd.pwsw.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html), istnieje możliwość elektronicznej rekrutacji w budynku 1D – Biblioteka PWSW, sala nr 6,
 • dyplomu maturalnego (świadectwa dojrzałości) w oryginale lub odpisu wydanego przez szkołę,
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie (takie jak do dowodu osobistego, wymiary 35mm x45 mm, szczegółowe informacje:https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu).
 • potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł (wpłaty można dokonać w kasie PWSW, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 lub na numer konta: 05 2030 0045 1110 0000 0090 7450),
 • kserokopii dowodu osobistego poświadczonej przez kandydata na studia za zgodność z oryginałem (oryginał należy przedłożyć do wglądu w Sekretariacie Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW).

Ponadto:

 • laureaci i finaliści olimpiad do podania dołączają oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię (oryginał należy przedłożyć do wglądu w Sekretariacie Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii),
 • absolwenci szkół średnich legitymujący się dyplomem “matury międzynarodowej” dołączają do podania tłumaczenie dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

Dokumenty można składać w Sekretariacie Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii PWSW (Kolegium Wschodnie, pok. 214 A, II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 1 października 2018 r. 

Każdy z kandydatów otrzyma pisemne zawiadomienie o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 

Informacja dla cudzoziemców

Punkt informacyjno-rekrutacyjny dla cudzoziemców znajduje się w Bibliotece PWSW, pok. 1

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowani na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeśli przedłoży następujące dokumenty:

 • podanie na obowiązującym formularzu,
 • zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu, w państwie w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • 2 fotografie (format 37 mm x 52 mm),
 • wizę lub kartę stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP,
 • potwierdzoną przez kandydata na studia kserokopię Karty Polaka,
 • potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów zagranicznych na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 

Postępowanie kwalifikacyjne dla obywateli polskich:

Kandydaci z “nową maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

Poziom rozszerzony Poziom podstawowy
% uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych  % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych

W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

 

Kandydaci ze “starą maturą” 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób.:

 

Poziom rozszerzony

Poziom podstawowy

2.0

2

3.0

4

4.0

6

5.0

8

6.0

10