“Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej” – red. Paweł Trefler, Marek Delong

“Ochrona praw człowieka w perspektywie regionalnej” – red. Paweł Trefler, Marek Delong

Wstęp

Marek Delong, Liberalna koncepcja praw i wolności jednostki Izajasza Berlin

Roman Zdybel, Prawa i wolności człowieka w demokratycznym państwie praw­nym. Normatywna regulacja zagadnienia a pragmatyczna kra­jowa rzeczywistość

Bara Ndiaye, Proces instytucjonalizacji ochrony praw człowieka w Afryce

Iwona Anna Ndiaye, Prawa kobiet w Afryce Zachodniej. Przykład Senegalu

Paweł Trefler, Międzynarodowa ochrona praw Indian – instrumenty prawne a rzeczywistość

Dorota Thel-Bielańska,Ochrona praw człowieka w Azji Wschodniej na przykładzie więźniów sumienia

Krzysztof Czubocha, Ochrona praw człowieka w drodze wojskowej interwencji humanitarnej podczas niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Afryce subsaharyjskiej)

Biogramy autorów