Warunki zwolnienia z obowiązku realizacji praktyki zawodowej

Warunki zwolnienia z obowiązku realizacji praktyki zawodowej

Studenci, których zakres czynności w miejscu zatrudnienia jest zgodny z profilem modułu kształcenia dla specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe lub biznes międzynarodowy mogą być zwolnieni z obowiązku realizacji praktyki zawodowej (zgodnie z Uchwałą nr 15/2018 Senatu PWSW w Przemyślu z dnia 19.03.2018 r.).

Zwolnienie dotyczy także studentów, którzy odbyli staż absolwencki, prowadzą (prowadzili) własną działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż czas trwania praktyki zawodowej, a charakter zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej był zgodny z profilem specjalności i programem przewidzianej dla niej praktyki zawodowej.

 

Sprawy formalne

Studenci spełniający powyższe kryteria zobowiązani są złożyć w terminie do 15 grudnia (w semestrze zimowym) oraz do 15 maja (w semestrze letnim) podanie do dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii z prośbą o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej. Do podania należy dołączyć odpowiednio:

  • świadectwo pracy wraz z zakresem czynności zawodowych,
  • zaświadczenie o odbyciu stażu absolwenckiego z określeniem zakresu czynności (Powiatowy Urząd Pracy),
  • zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu z zakładu pracy (nazwa zakładu, okres zatrudnienia, stanowisko, zakres czynności zawodowych),
  • wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej.

 

Studenci, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych dokumentów, będą musieli odbyć praktykę zawodową zgodnie z jej programem.

    Do pobrania