Rekrutacja

ETAPY REKRUTACJI

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

  1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji (punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),
  2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji w Sekretariacie Instytutu Socjologii PWSW

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez Instytutową  Komisję  Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone. tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie Instytutu Socjologii nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli przy sporządzaniu listy osób przyjętych na studia na kierunku Socjologia


Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. formularz rekrutacyjny – obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów  ( należy się zarejestrować, wypełnić a następnie wydrukować formularz rekrutacyjny) https://e-rekrutacja.pwsw.pl/
  2. świadectwo dojrzałości – kserokopia (oryginał do wglądu)
  3. świadectwo ukończenia szkoły średniej – kserokopia (oryginał do wglądu)
  4. 2 fotografie,
  5. potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej – 80 zł
  6. kserokopia dowodu osobistego – (oryginał do wglądu)

Powyższe dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Socjologii  (Kolegium Wschodnie, II piętro, p. 215), ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

(od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00)

Przyjęcie na pierwszy rok studiów następuje na podstawie kryteriów określonych dla kandydatów z „nowa maturą” i kandydatów ze stara maturą (szczegóły http://www.pwsw.pl/zasady-rekrutacji)