Rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne w roku akademickim 2022/2023

UWAGA: w związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca nr DSW-WKS.8014.112.2022.2.AZ w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów ze „stosunki transgraniczne” na „bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne”, informujemy że obecna rekrutacja prowadzona jest na kierunek: Bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne (w systemie rekrutacyjnym widoczna jest poprzednia nazwa).

Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia prowadzi nabór na 2 letnie, bezpłatne studia magisterskie w trybie stacjonarnym (dziennym). Dodatkowo dla osób pracujących oferujemy studia w ramach indywidualnego systemu studiowania. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW.

Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023 (w tym rekrutacja elektroniczna) rozpoczyna się 23 maja 2022 r., natomiast termin składania dokumentów upływa 29 lipca 2022 r.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 1 sierpnia 2022 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 23 września 2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

Etap I – elektroniczna rejestracja kandydata na stronie: https://e-rekrutacja.pwsw.pl/

Uczelniany Punkt Obsługi Kandydatów na studia mieści się na parterze w Bibliotece Uczelnianej.

Etap II – złożenie w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia kompletu dokumentów. 

Wymagane dokumenty

Dokumenty można składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW (Kolegium Wschodnie, II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.  

Kryteria przyjęć – studia II stopnia

W postępowaniu pod uwagę brane są:

  • średnia ze studiów (50%),
  • ocena na dyplomie (50%).

Przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu na studia to 3 punkty.