Rekrutacja

Zasady rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w roku akademickim 2021/2022

Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia prowadzi nabór na 3 letnie, bezpłatne studia licencjackie w trybie stacjonarnym (dziennym). Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW.

Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe:

Etap I – elektroniczna rejestracja kandydata na stronie: https://e-rekrutacja.pwsw.pl/

Punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku  Kolegium Technicznym

Etap II – złożenie w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia kompletu dokumentów tj.:

 • podania na obowiązującym formularzu (wydruk formularza możliwy jest po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie: http://wd.pwsw.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html), istnieje możliwość elektronicznej rekrutacji w budynku Kolegium Technicznym
 • dyplomu maturalnego (świadectwa dojrzałości) w oryginale lub odpisu wydanego przez szkołę,
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 1 zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego, wymiary 35mm x 45mm),
 • potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (wpłaty można dokonać w kasie PWSW, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 lub na numer konta: 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794),
 • do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

Ponadto:

 • laureaci i finaliści olimpiad do podania dołączają oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię (oryginał należy przedłożyć do wglądu w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia),
 • absolwenci szkół średnich legitymujący się dyplomem “matury międzynarodowej” dołączają do podania tłumaczenie dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty można składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW (Kolegium Wschodnie, pok. 214 A, II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 lipca 2021 r.

Informacja dla cudzoziemców

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich są rekrutowani na studia tak jak obywatele polscy. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeśli przedłoży następujące dokumenty:

 • podanie na obowiązującym formularzu,
 • zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu, w państwie w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 • polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • 1 zdjęcie (format 37mm x 52mm),
 • wizę lub kartę stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP,
 • potwierdzoną przez kandydata na studia kserokopię Karty Polaka,
 • potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, SWIFT ING Śląski INGBPLPW, nr konta 76 1050 1562 1000 0090 3055 9794

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów zagranicznych na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Postępowanie kwalifikacyjne dla obywateli polskich:

Kandydaci z “nową maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

Poziom rozszerzony Poziom podstawowy
% uzyskanych punktów*1,5= ilość punktów rankingowych  % uzyskanych punktów*1= ilość punktów rankingowych

W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym bierze się pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

 

Kandydaci ze “starą maturą” 

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny są przeliczane na punkty w następujący sposób.:

Poziom rozszerzony Poziom podstawowy
2.0 20 pkt
3.0 40 pkt
4.0 60 pkt
5.0 80 pkt
6.0 100 pkt

Minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu na studia stacjonarne to 2,0 punkty.