Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się na zasadzie konkursu świadectw
(dotyczy to zarówno „starej” jak i „nowej matury”).

I ETAP REKRUTACJI (DWUSTOPNIOWY):

1. rejestracja elektroniczna: https://e-rekrutacja.pwsw.pl/ i wydruk formularza z rejestracji (punkt elektronicznej rekrutacji znajduje się w budynku Biblioteki Uczelnianej ul. Żołnierzy I AWP; budynek 1D sala nr 6),

2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji,
w Sekretariacie Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii (II piętro Kolegium Wschodniego, p. 214A).

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

  • wydrukowany formularz z elektronicznej rejestracji kandydatów na studia,

  • dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) w oryginale,

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • 2 fotografie (takie jak do dowodu osobistego),

  • potwierdzenie wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,

  • poświadczona kserokopia dowodu osobistego.

 

II ETAP REKRUTACJI

Kwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę, w II etapie rekrutacji, wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone, tzn. :

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży w Sekretariacie Instytutu Stosunków Miedzynarodowych i Politologii, w odpowiednim terminie kompletu dokumentów, nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji, czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.